Монгол, англи хэлний зүйр цэцэн үгсиыйн харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Зүйр цэцэн үгийн судлалыг шинжпэх ухааны ач холбогдол талаас нь үндэслэх хэрэгтэй. Зүйр цэцэн үг нь хэлний сэтгэлгээний өвөрмөц үзэгдэл юм. Зүйр цэцэн үг нь тухайн ард түмний амьдралын хэв маяг, орчин, хүмүүсийн харилцаа болон хүн байгалийн харилцааны онцлог, үндэсний ёс заншил, үнэт зүйлсийн өвөрмөц байдлыг тусгадаг. Энэ утгаараа зүйр цэцэн үгс нь ард түмний сэтгэлгээний онцлог, хэлний шугаман бус үзэгдлийн илэрхийлэл болно.