Дижиталчлал, түүний эдийн засгийн хөгжилд үзүүлж буй нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Дижиталчлал, түүний үйл явц, чиг хандлагыг тодорхойлж, БНХАУ-ын эдийн засгийн хөгжилд дижиталчлалын үзүүлж буй нөлөөллийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хөгжлийн нууцыг тодорхойлох, өөрийн улсад нэвтрүүлэх боломж, гарцыг судалж, санал-зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон болно.

Контентын хэсгээс