Юань гүрний үеийн төрт ёс, гүн ухааны сэтгэлгээний онцлогоос

Бүтээлийн тайлбар

Юань гүрний үеийн Монголчуудын төрт ёсны сэтгэлгээний түүх шашин төрийн харилцааны онцлогыг шинэлэг байдлаар тайлбарлаж шашин төрийн харилцаанд түүхэн цаг үеүдэд байнга хөгжин өөрчлөгдөж тодорхой үе шатыг дамжсан болохыг тодруулах, “Хос ёс”-ны сургаальд дүн шинжилгээ хийж нэгтгэн дүгнэх оролдлого хийсэн.