Хятад төвд анагаах ухаан дахь судсаар оношлох онолын харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Дорно дахины уламжлалт анагаах ухааны судас оношлогооны аргууд хэрхэн үүсч хөгжиж ирсэн болон Хятад, Төвд судас оношлогооны онолын ялгаатай болон ижил төстэй талыг нь судласан болно.

Контентын хэсгээс