Судрын ёсны сэтгэл төвлөрлийн бясалгалын үе шатууд

Бүтээлийн тайлбар

Бясалгалууд хоорондоо юу юугаараа ялгагдах онцлогтой болоод явдал мөр, бясалгалын зоригдол, санваар, ерөндөг, хүмүүсийн анхаарлыг татаж байгаа онцлог шинжүүд, юу ч бодохгүй суух нэр нь бясалгал гэх үзэл, амьсгалдаа зөвхөн төвлөрснөөр бурханы хутгыг олно гэх мэт үзлүүд нь нийцэх эсэх талаар ном сударт хэрхэн үзүүлдгийг танин мэдүүлэхийг гаргаж ирэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч