Сайтар номлолын модны шастир хоёр ёсны зуун салаан мөчир төгс хэмээх судрыг эдүүгээшүүчлэн тайлбарлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Сайтар номлолын модны шастир хоёр ёсны зуун салаан мөчир төгс хэмээх судрыг эдүүгээшүүчлэн тайлбарлах нь

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч