Номын их аймаг төгс баясгалант их хөлгөний хийдийн байгуулагдсан ёсыг машид өгүүлэгч чихний шимийг авагч хэмээгдэх оршвой

Бүтээлийн тайлбар

Номын их аймаг төгс баясгалант их хөлгөний хийдийн байгуулагдсан ёсыг машид өгүүлэгч чихний шимийг авагч хэмээгдэх оршвой /Боржигиний Баруун Чойр хийдийн байгуулагдсан ёсон/ Чихний шимийг авагч хэмээх зохиолын тухай

Контентын хэсгээс