Дорнын анагаах ухаан дахь бөөрний халуун өвчнийг өрнийн анагаах ухаан дахь бөөрний цочмог үрэвсэлт
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Бөөрний архаг дутагдалд хүргэдэг өвчлөлийн дотроос гол зонхилох байрыг эзэлж буй гломерулонефритийн үүсэх шалтгаан, эмгэг жам, эмнэл зүй, эмчилгээний асуудал судлаачдын дунд нилээд маргаантай байгаа бөгөөд орчин үед гломерулонефрит өвчний эмчилгээнд цитостатик, цусны агрегаци болон коагуляцийн эсрэг бэлдмэлүүдийг хэрэглэж байгаа ч энэ асуудал бүрэн төгс шийдвэрлэгдээгүй хэвээр байна. Иймд бөөрний цочмог гломерулонефрит өвчнийг дорнын анагаах ухааны үүднээс эмчлэх тайлбарлах тулгамждаж байгаа асуудал билээ.