Өрхөн дээр Өмбөө Цөмбөө

Бүтээлийн тайлбар

Хүүхдүүд ээ! Эхлээд дараах өгүүллэгүүдэд байгаа оньсогыг таагаарай! Таасан оньсогоо өгүүллэгт (тайллаар нь) нөхөн бичихэд жирийн өгүүллэг болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч