Сагсгархан

Бүтээлийн тайлбар

Хүний хэлээр ярьж чаддаггүй амьтад Хүмүүсээс ямагт энэрэл тусламж хүсч байдаг. Зохиолч Ш.Энхбаяр

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч