Ангилал:Ном
Дорно дахины он дарааллын хүснэгт

Бүтээлийн тайлбар

Монголын эртний түүхэнд холбогдох, монгол хэлээрх сурвалж бичиг төдий л хангалттай бусын дээр, монгол хийгээд харь хэлээрх сурвалжид Монголын хаадын нэр цол, хаанчилсан он цагийг зөрүүтэй тэмдэглэсэн зүйл бас байдаг нь бидний ажилд багагүй бэрхшээл учруулсан билээ. Ийм тохиолдолд холбогдох сурвалж бичиг, судалгааны бүтээлийг харьцуулан үзсэний үндсэн дээр хамгийн магадлалтай гэж үзсэн хувилбарыг дэвшүүлсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч