Үндэсний атлас
(2)

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү атлас нь БНМАУ-ын байгаль, аж ахуй, хүн амын талаарх орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг нэгтгэн дүгнэсэн, шинжлэх ухаан-онолын болон практик зорилтыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн эрдэм шинжилгээ-зурагзүйн иж бүрэн шинжтэй суурь бүтээл юм.

Контентын хэсгээс