Монгол улсын хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг, боловсролын байдал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Газарт НҮБ-ын Хүн амын Сангийн шугамаар хэрэгжиж буй МОН/97/ХАЗ төслийн хүрээнд "Монгол Улсын хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг" эмхэтгэлийг боловсруулан гаргалаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч