Монгол улсын хөдөө аж ахуй 1971-1995 онд

Бүтээлийн тайлбар

Мал аж ахуйн статистикийн үзүүлэлтийг түлхүүр оруулсны дараа газар тариалангийн салбар, мал бүхий иргэд, малчдын тоо, түүний нийгэм ахуй, соёлын зарим үзүүлэлт, малын хэрэглээний зарлага, мал аж ахуйн зарим үзүүлэлтийн хүрсэн дээд, доод хэмжээ, олон улсын зэрэгцүүлэлт, малын хашаа, худаг, уст цэгийн тоог шинээр нэмж оруулсан болно.

Контентын хэсгээс