Үндэсний тооцооны данс салбар хоорондын баланс

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү номонд үндэсний тооцооны данс, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, салбар хоорондын баланс зэрэг үндэсний тооцооны системийн үндсэн бүтцүүдийн олон улсын стандарт арга зүйг манай оронд нэвтрүүлэх асуудлыг өөрийн орны онцлогтой уялдуулан авч үзсэн нь сургалт, судалгаа, практикийн багагүй ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч