Монгол улсын үндэсний статистикийн эмхтгэл 2002

Бүтээлийн тайлбар

2002 оны эмхтгэлд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хувийн секторын болон аймгуудын эзлэх хувь, Монгол Улсын төвлөрсөн төсвийн орлого, зарлага, өрхийн тоо аймгаар, хот, хөдөөгөөр, үрчлэлт хүүхдийн насны бүлгээр, аж ахуйн нэгж байгууллагын ажиллагчдын дундаж цалин салбараар, байгууллагын төрлөөр, амины авто машины тоог төрлөөр, сайжруулсан авто замын уртыг төрлөөр нэгтгэн харуулсан үзүүлэлт, байгаль орчны бүлгийг шинээр нэмж, зарим үзүүлэлтийг дэлгэрүүлж орууллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч