Монгол улсын үндэсний статистикийн эмхтгэл 2001

Бүтээлийн тайлбар

Статистикийн эмхтгэлийг хэрэглэгчдийн хүрээг өргөжүүлэх, ойлгомжтой болгохын тулд гол үзүүлэлтийн аргачлал, нэр томъёоны тайлбарыг бүлэг бүрийн өмнө оруулж, зарим нэмэлт, тодотголуудыг хийсэн болно. Мөн нэлээд үзүүлэлтийг нэмж, зарим үзүүлэлтийг дэлгэрүүлж харууллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч