Физик ууршуулан суулгах аргаар органик нарны зайн үүсгүүр гарган авах түүний фото-цахилгаан шинж чанар б

Бүтээлийн тайлбар

Физик ууршуулан суулгах (PVD) аргын онолын үндэс, нимгэн үеийн технологи, багаж төхөөрөмжийн бүтэц, ажиллах зарчмыг судлан органик нарны зайн үүсгүүрийг тус төхөөрөмжөөр гарган авч түүний оптик болон фото-цахилгаан шинж чанар, нарны зайн үүсгүүрийн хувиргалтын эрчмийг тодорхойлох, мөн түүнчлэн металл электродын гадаргуугийн өөрчлөлтийг хүчдлээс хамааруулан судлахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч