Улаанбаатар хотын төвлөрөл бууруулах арга хэмжээнд qgis ашиглан орон зайн дүн шинжилгээ хийсэн нь

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн хөгжлийн явц, боломжийг дэмжих, хүрээлэн буй орчны асуудлаас хамгаалах, сэргийлэх асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс