Машин сургалтын арга ашиглан монгол хэл дээрх текст өгөгдлийн утгыг эерэгээс сөрөг рүү ангилах

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд машин сургалт ашиглан хэрэглэгчийн сэтгэгдэл бүхий өгөгдлийг эерэг болон сөрөг эсэхийг ангилах модель хөгжүүлэх юм.

Контентын хэсгээс