Дараалсан удирдлагын сургалтын стендийн дизайн ба хэрэгжүүлэлт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү ажлын хүрээнд цахилгаан болон үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтаар суралцаж байгаа оюутнуудын сургалтын орчныг сайжруулахын тулд “Цахилгааны инженерийн практик ур чадвар” болон “Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт” зэрэг хичээлүүдэд ашиглаж болохуйц лабораторийн стендийн механик болон электроникийн туршилтын загвар дизайныг боловсруулах, биет байдлаар хийх, ажиллагааг туршин зүгшрүүлэх, алдаа дутагдлыг илрүүлж засах, мөн лабораторийн зааврыг боловсруулах зэргээр цаашид олшруулан ашиглаж болохуйц иж бүрэн стендийг бүтээхэд оршино.

Контентын хэсгээс