Амины орон сууцны дулаан алдагдал багасгах хувилбар

Бүтээлийн тайлбар

Манай орны хувийн орон сууцны хувьд “ амины орон сууцыг” иргэд амины орон сууцаа өөрсдөө төлөвлөн барих явдал элбэг байдаг. Энэ явцад барилгын төлөвлөлт буруугаас материал болон цаг хугацааны алдагдалд орж, таазны даац, барилгын хэмжээ, дулаан алдагдал, ашиглалтын үеийн зардал, шугам хоолой, цахилгааны тоноглол, газрын хонхор гүдгэрт тохируулах зэрэгт алдаа мадаг нийтлэг гаргадаг. Иймээс энэхүү төслийн хүрээнд орчин үеийн нөхцөл, шийдэлд тохирсон, хүний эрүүл аюулгүй тавтай амьдрах стандарт шаардлага, инженерийн иж бүрэн шийдэл агуулсан амины орон сууцыг төсөлөхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс