1850м2 талбай бүхий оффисын барилга

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын төслийн хүрээнд төлөвлөж буй барилгын зориулалтад нийцсэн, үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасаы, ашиглалтын үеийн наидвартай ажиллагаа, бат бэх байдлыг хангасан, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай шийдлийг бий болгохыг эрмэлзсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч