640 хүүхдийн Ерөнхий Боловсролын сургуулийн барилга

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажлаар төлөвлөж буй барилгын зориулалтад нийцсэн, сурагчдын тав тухтай байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, бат бэх байдлыг хангасан, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай шийдлийг бий болгохыг эрмэлзсэн болно.

Контентын хэсгээс