30 ортой эмнэлэг болон 60 ортой сувилал оношилгооны барилга

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хөдөө орон нутгийн хэмжээнд хангалттай бус байдаг тул эмнэлгийн байгууламж сонгон авч дипломын төслийн ажил хийхээр болов. Хөдөө аж ахуйн салбарт эмнэлгийн барилга төдийлөн байдаггүй тул эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, бат бэх байдлыг хангасан, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай шийдлийг бий болгохийг эрмэлзсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч