Ариун библи
(5)

Бүтээлийн тайлбар

Бүтээгч ЭЗЭНий амьд үг Библи хөлгөн их Бичвэрийн төлөө санаа тавин, сэтгэл чилээгч олон олон хүний залбирал ерөөл, тусламж дэмжлэг, хичээл зүтгэл, хүч хөдөлмөрийн учир гүн талархал илэрхийлье. Үүний тул алдар нь тэнгэрт агч Их Эзэнд, өгөөж нь Түүнийг хайрлан үгнээ шимтэгч бүхэнд байх болтугай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч