Утаагүй брикетэн түлшний судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Түүхий нүүрсийг боловсруулан хүрээлэн буй орчинд хаягдал багатай шахмал түлшийг гарган авах, шахмал түлшний найрлагыг судлан, түүхий эдийн харьцааг зөв тодорхойлон, бэлтгэж гарган авах зэрэг асуудлуудыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс