Хууль зүйн латин-англи-орос-монгол толь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс олон улсын гэрээнд нэгдэж орох, бусад улстай засгийн газар хоорондын болон хувийн байгууллагуудтай хоёр болон олон талт гэрээ хэлэлцээр байгуулах, хэрэгжүүлэх, хэрэг маргааныг олон улсын шүүх, арбитрын байгууллагаар шийдвэрлүүлэх бүхий л үйл ажиллагаа нь олон улсын гэрээний эрх зүйн зарчимд үндэслэсэн байдаг тул хууль зүйн латин нэр томъёоны утга санааг бүрэн ойлгож, зөв хэрэглэх нь чухал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч